0){s(s-5,s)ufnsui(){">

【梅开二度】【iapp实例教学】文字逐渐向左移动(无限循环)

admin   ·   发表于 2020-8-13   ·   IAPP
t(){s id=控件idswh("pxw",w)s s=wufnsui(){us(id,"layout_marginleft",s)}w(1==1){f(s>0){s(s-5,s)ufnsui(){us(id,"layout_marginleft",s)}stop(10).循环间隔}else{s s=w}}}

2 Reply   |  Until 2020-8-21 | 2342 View

敖老头
发表于 2020-8-13

技术分享发帖需要首页楼带一张内容相关的图片才行哦,请尽快补图。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

wuhui
发表于 2020-8-13

欢迎来Max团队

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content